CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. - Oddělení výzkumu

ODDĚLENÍ VÝZKUMU


Kontakt CSVŠ RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
CSVŠ - Oddělení výzkumu
U Dvou srpů 2/2024
150 00 Praha 5
tel.: +420 257 011 322
e-mail: roskovec@csvs.cz

Oddělení výzkumu se obecně zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání, což je hlavní činností CSVŠ, v.v.i. Základním rámcem pro tuto činnost byly v uplynulých letech dva výzkumné záměry: v období 2000 – 2004 to byl Výzkumný záměr CEZ:J26/99:997400001 Rozvoj a perspektivní potřeby terciárního sektoru vzdělávání v ČR, v období 2005 – 2011 Výzkumný záměr č. MSM0023775201 Terciární vzdělávání ve znalostní společnosti. Přehled výzkumných výsledků vzniklých v jednotlivých letech řešení výzkumného záměru je možné najít ve výročních zprávách CSVŠ, v.v.i. Výzkumné studie, knižní publikace, články a další výstupy jsou a nebo postupně budou zveřejněny na této webové stránce.

Poznatky z tohoto výzkumu jsou dále využívány při řešení různých projektů a zakázek, při zpracování podkladů pro státní správu případně další zájemce a promítají se do veškeré činnosti instituce.

Zaměření výzkumné činnosti CSVŠ, v.v.i. pro období po roce 2011 bylo stanoveno v Dlouhodobém záměru (, 104kB). Navazuje na tematiku posledního výzkumného záměru, zohledňuje potřeby vysokoškolského vzdělávání jako celku v kontextu národního i mezinárodního vývoje a rozvíjí ji v sedmi prioritních oblastech:

 1. Přechod k univerzálnímu vysokému školství.
 2. Zajišťování kvality ve vysokém školství.
 3. Výzkumná a tvůrčí role vysokoškolských institucí.
 4. Výzkum studujících.
 5. Studium demografického vývoje a jeho možných dopadů na české vysoké školství.
 6. Diverzifikace, typologie, strukturované studium v mezinárodní perspektivě a situace v českém vysokém školství.
 7. Vysokoškolské instituce a jejich proměňující se vztah vůči společnosti.

Sledování mezinárodního a zejména evropského vývoje v oblasti vysokého školství je zaměřeno na Boloňský proces, aktivity Evropské komise, OECD a UNESCO v oblasti vysokoškolského vzdělání apod. Výzkumní pracovníci spolupracují s mnoha obdobnými výzkumnými ústavy a centry v řadě evropských zemí a jsou aktivními členy výzkumných asociací a sdružení (The European Higher Education Society (EAIR ), Consortium of Higher Education Researchers (CHER ), Higher Education Development Association (Hedda ).

Hlavní činnost je financována jednak z institucionální dotace na rozvoj výzkumu a vývoje, jednak z národních i mezinárodních projektů. Na národní úrovni je v současné době nejdůležitější projekt Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice (GAČR P404/11/0127, 2011-2013) V letech 2004 -2009 bylo CSVŠ, v.v.i. národním koordinátorem významného multilaterálního projektu OECD Thematic Review of Tertiary Education, v současnosti koordinuje mezinárodní projekt Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level (IBAR).

Významnou součástí infrastruktury výzkumu a vývoje je vydávání časopisu AULA - revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, který je jediným časopisem pro tuto oblast výzkumu v České republice.

Oddělení výzkumu se podílí též na další činnosti vykonávané podle zákona o veřejných výzkumných institucích na základě požadavků organizačních složek státu. V tomto případě se většinou jedná o aktivity krátkodobějšího a aplikovaného charakteru nebo činnosti vývojové, monitorovací apod., prováděné především na základě požadavků zřizovatele, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy . Zohledněny mohou být též potřeby reprezentativních orgánů vysokých škol, jednotlivých vysokých škol, případně dalších orgánů státní správy apod. V současné době jsou prioritou čtyři tématické oblasti:

 • Mapování tvůrčích činností na vysokých školách
 • Vztah vysokého školství s ostatními sektory vzdělávací soustavy.
 • Analýza „Hodnocení vysokých škol a fakult Akreditační komisí ČR“ za uplynulých 5 let
 • Projekty U-map a U-multirank
v jejichž rámci vznikly v roce 2012 na základě objednávky zřizovatele a ve spolupráci s vysokými školami (ČVUT, VUT a UK) tematické studie charakteru aplikovaného výzkumu.

Další činnost je též součástí řešení různých projektů a zakázek, která se v současné době soustřeďuje především na distanční vzdělávání a činnosti související s uznáváním dokladů o vzdělání.

Výsledky výzkumné činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání i některé výsledky další činnosti byly v posledních letech využívány při práci na důležitých koncepčních a strategických materiálech a umožňovaly tak jejich zpracování na vysoké úrovni poznání.

Výzkumná a vývojová činnost je nezbytným předpokladem pro další aktivity CSVŠ, v.v.i., jakými jsou vzdělávací činnost, interdisciplinární konzultační, osvětová, informační i administrativní činnost. Tyto činnosti jsou, stejně jako organizování konferencí a seminářů k aktuálním otázkám terciárního vzdělávání a vysokoškolské problematiky, realizovány v součinnosti s Národním centrem distančního vzdělávání .CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB