CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY USKUTEČNĚNÉ


 1. ETER II - Implementing and disseminating the European Tertiary Education Register

 2. Enhancing capacities in implementation of quality assurance systems and typology using Bologna process principles (IQAT)

 3. Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky

 4. Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age

 5. Posuny v regionálních hodnotových strukturách ve společnosti České republiky, jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu nezaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení

 6. Projekt Věda pro život, život pro vědu

 7. Média ve formálním a neformálním vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny

 8. „IBAR - Identifikace bariér při implementaci Evropských standardů a směrnic pro zajišťování kvality ve vysokém školství na institucionální úrovni“

 9. Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice (GAČR P404/11/0127, 2011-2013)

 10. Spolupořádáme mezinárodní konferenci Cross Industry Technology Transfer and Innovation Conference (TTI 2012), která se uskuteční v Praze 5. a 6. listopadu, 2012.

 11. Síť regionálních koordinátorů podpora přírodovědných a technických oborů Ústecký kraj

 12. "JOREP – Investments on joint and open R&D programmes and analysis of their economic impact"

 13. Mezinárodní projekt „EUMIDA – Feasibility Study forCreating a European University Data Collection“

 14. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Návrh začlenění Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání do národního systému terciárního vzdělávání“

 15. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Srovnávací analýza národních deskriptorů s deskriptory vybraných evropských kvalifikačních rámců“.

 16. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Podkladová analýza pro přípravu Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011 až 2015“.

 17. Mezinárodní projekt „Research in the non-university highereducationsector in Europe“

 18. Veřejná zakázka pro IPn RTV: „Studie a analýzy“

 19. Projekt Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků

 20. Projekt Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy (SPAV)

 21. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Aktuální úkoly v oblasti terciárního vzdělávání pro období 2008 (analýzy mezinárodních dokumentů, příprava dokumentů pro předsednictví ČR v Evropské unii, podklady pro dlouhodobé záměry MŠMT, distanční vzdělávání, uznávání dokladů o vzdělání, vytváření národního kvalifikačního rámce)“

 22. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání“

 23. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Zpracování textu publikace „Higher Education in the Czech Republic – 2008“

 24. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Spolupráce na vytváření národního rámce kvalifikací v oblasti terciárního vzdělávání“

 25. Mezinárodní projekt: „Public funding of research in Central and Eastern European countries“

 26. Projekt „VZEDOS – Vzdělávání pedagogů dospělých“

 27. Projekt „Vysokoškolská pedagogika“

 28. Mezinárodní projekt: „Thematic Review of Tertiary Education“

 29. Projekt: „Hodnocení kvality vysokých škol“


CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB