CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Publikace - knihy


Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education
Autor: Heather Eggins (ed.)

Vydavatel: Sense Publishers
ISBN: 978-94-6209-492-5
Počet stran: 180 stran
Vydáno: Rotterdam, 2014

Anotace: This book is an integral part of the major project funded by the EACEA Programme of the European Commission, on the topic of ‘Identifying Barriers in Promoting European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level’. The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) were established in 2005, and are currently being reviewed. The ESG Part 1 applies to all higher education within Europe and proffers advice on all aspects of quality assurance. The book is grounded on the research findings of the three year project (2010– 2013) which has been examining in detail all aspects of quality work in institutions. The research interrogated a sample of 28 higher education institutions in seven countries. The research teams undertaking the work are drawn from the Centre for Higher Education Studies, Prague, Czech Republic, Durham University, UK, University of Latvia (Riga), the Centre for Research in Higher Education Policy (CIPES), Matosinhos, Portugal, Warsaw School of Economics, Poland, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia and the Centre for HigherEducation Policy Studies (CHEPS) University of Twente, Netherlands.
Využití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách
Autor: Helena Šebková, Josef Beneš, Vladimír Roskovec

Vydavatel: Vyšehrad
ISBN: 978-80-7429-438-9
Počet stran: 216 stran
Vydáno: Praha, 2013

Anotace: Kvalita vysokoškolského vzdělávání a její udržování a zdokonalování je dlouho jednou ze základních priorit rozvoje této části vzdělávacích systémů mnoha zemí. Důvodů pro zdůrazňování kvality a jejího zajišťování je mnoho a mezi nejvýznamnější patří decentralizace řízení systémů vysokého školství, v nichž autonomní instituce zodpovídají za kvalitu svých činností státu (respektive jeho občanům), který je hlavním poskytovatelem veřejných prostředků. Kvalita činnosti vysokých škol je navázána na jejich extenzivní rozvoj, na vznik a rozvoj moderních vzdělávacích metod a technických prostředků. Zásadní roli hraje také internacionalizace, jejíž podstatnou částí je mobilita studentů a akademických pracovníků.Tato publikace je věnována výsledkům projektu Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level podpořeným z Lifelong Learning Programme EU.
České vysoké školství
Podtitul: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009
Autor: Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima

Vydavatel: Grada Publishing, a.s.
ISBN: 978-80-247-3009-7
Počet stran: 168 stran
Vydáno: Praha, 2010

Anotace: Do vášnivých debat o podobě rozvoje vysokého školství po roce 1989 se touto knihou autoři pokouší vnést věcný a teoreticky založený pohled. S využitím konceptu "masifikace" vysokého školství analyzují základní vývojové trendy, kterými české vysoké školství prošlo. Podstatné změny kapacit vysokého školství mají významné důsledky pro postavení studentů, akademických pracovníků a roli výzkumu na vysokých školách. Tito hlavní aktéři jsou analyzováni jak z hlediska vnitřních charakteristik, tak v širším společenském kontextu. Kniha také klady otázky po smyslu změn vysokého školství a hledání obsahu vysokoškolského vzdělávání pro společnost.
Obsah.Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakálařské studijní programy
Autor: Jaroslav Veteška, Helena Šebková (eds.)

Vydavatel: Educa service
ISBN: 978-80-87306-05-0
Počet stran: 336
Vydáno: Praha, 2010

Kniha ke stažení zde.Studies on Higher Education
Implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education in the Central andEast-European Countries– Agenda Ahead
Autor: Jan Kohoutek (Editor)

Vydavatel: UNESCO
ISBN 978-92-9069-189-1 (nesprávně uvedené ISBN 92-9069-189-2)
Počet stran: 321
Vydáno: Bucharest, 2009

Anotace: V procesu vytváření Evropského prostoru vysokého školství čelí vysokoškolské systémy jednotlivých zemí mnoha výzvám s implikacemi pro vysokoškolské instituce stejně jako řídící orgány státní správy. Kvalita vysokého školství se jako jedna z hlavních tematik Boloňského procesu postupem doby stala častým předmětem výzkumu prováděného však především v zemích západní Evropy, nikoliv však v regionu střední a východní Evropy. Kniha „Implementace Standardů a pravidel pro zajišťování kvality vysokého školství v zemích střední a východní Evropy – možná řešení” je výsledkem snahy expertů z pěti středo- a východoevropských zemí (Česká republika, Polsko, Slovenská republika, Maďarsko, Lotyšsko) o změnu tohoto stavu. Předmětem výzkumu je současný stav implementace „Standardů a pravidel pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství“ (ESG) na národní úrovni v uvedených pěti zemích střední a východní Evropy. Za tímto účelem je kniha rozdělena do celkem 11-ti kapitol, z nichž první tři jsou věnovány teoretickým východiskům, následujících pět pak případovým studiím z jednotlivých zemí. Kromě závěrečné kapitoly shrnující výsledky výzkumu kniha obsahuje též pilotní případovou studii pojednávající o implementaci ESG v rámci vysokoškolské instituce (kapitoly devět a deset). Svým zaměřením a obsahem je kniha „Implementace Standardů a pravidel pro zajišťování kvality vysokého školství v zemích střední a východní Evropy – možná řešení” určena jak pro výzkumné pracovníky tak pro pracovníky exekutivy vysokoškolských institucí, ministerstev a dalších orgánů státní správy.
Kniha ke stažení zde.Zajišťování kvality v českém vysokém školství
Autor: Alena Chvátalová, Jan Kohoutek, Helena Šebková (eds.)

Vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o.
ISBN: 978-80-7380-154-0
Počet stran: 208
Vydáno: Praha, 2008

Anotace: Rozvoj mechanismů zajišťování kvality představuje jednu ze základních vývojových priorit vysokého školství jak na evropské úrovni (Boloňský proces) tak na národní úrovni jednotlivých zemí. Důvodem tohoto stavu je snaha státu nejen o zajištění potřebné úrovně vysokoškolského vzdělání ve smyslu efektivního využití vynakládaných veřejných zdrojů ale též samotné úsilí vysokých škol o dosažení co nejvyšší míry kvality jimi vykonávaných činností. V České republice, stejně jako ve většině ostatních signatářských zemích Boloňského procesu, je poskytování ekonomicky efektivního vysokoškolského vzdělání zabezpečeno mechanismem akreditace, zatímco kontinuální zlepšování kvality činností vysokých škol prostřednictvím formativního institucionálního vnitřního hodnocení. Cílem monografie „Zajišťování kvality v českém vysokém školství“ je popsat a zhodnotit vývoj státního mechanismu akreditace a institucionálních mechanismů vnitřního hodnocení veřejných a soukromých vysokých škol v České republice od roku 1989. Dále pak na základě deskripce vývojové dynamiky mechanismů akreditace a institucionálního hodnocení analyzovat vliv těchto mechanismů na současný stav vysokoškolské politiky na národní úrovni. V neposlední řadě si monografie prostřednictvím analýzy iniciativ usilujících o rozvoj mechanismů zajišťování kvality na nadnárodní úrovni klade za cíl zpřesnit poznání o konvergenci vývoje české a evropské vysokoškolské politiky. Monografie je svým obsahem určena zvláště badatelům a analytikům zabývajících se systémy vysokého školství, ale díky zahrnutí případových studií z jednotlivých vysokých škol obsahující příklady dobré praxe poskytne cenné informace i dalším hlavním aktérům zainteresovaných na vysokoškolském vzdělávání – studentům a jejich rodičům.
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB